Kristofferskolen som praktiksted

Kristofferskolen er en Rudolf Steiner skole. På Kristofferskolen undervises der efter Rudolf Steiners pædagogiske og antroposofiske idegrundlag.

En fuldt udbygget Rudolf Steinerskole har klasser fra børnehaveklasse til og med 12. klasse. 1. – 8. klasse er grundskolen. 9. – 12. klasse overskolen.

10.- 11.- 12. klasse svarer til gymnasiet, men i stedet for eksamen og karakterer får eleverne et vidnesbyrd, som i skriftlig form giver en grundig beskrivelse af, hvordan arbejdet er forløbet i de forskellige fag, og hvor eleven står rent fagligt.

På Kristofferskolen har vi til og med 9.klasse og har derfor en lidt anden inddeling:

 • Bh.kl – 3. klasse kaldes underskolen,
 • 4. – 6. klasse mellemskolen og
 • 7. – 9. klasse udskolingen.

Alle Rudolf Steiner skoler i hele verden arbejder ud fra den samme læreplan, men i sin praktiske udformning er undervisningen tilpasset, så den møder den tid vi lever i og den kultur den enkelte skole er en del af.

At se det enkelte barn, at møde barnet i den udviklingsfase det gennemgår lige nu og at lade undervisningsformen og de forskellige fag understøtte denne udvikling, er en af grundpillerne på en Rudolf Steinerskole.

Derfor er det selvfølgelig forventeligt, at den studerende har læst skolens hjemmeside, og har sat sig ind i lærerplanen for de pågældende klassetrin.

Derudover har Kristofferskolen følgende forventninger:

Engagement

 • At den studerende har gjort sig tanker om lærerprofessionen
 • At den studerende kender kompetencemål for det konkrete praktikniveau
 • At den studerende har overvejet hvilke ønsker og udfordringer, der skal indfries i praktikperioden
 • At den studerende forholder sig interesseret, spørgende og undrende til det pædagogiske arbejde
 • At den studerende overholder aftaler
 • At den studerende overholder regler om syge- og raskmelding
 • At den studerende overholder tavshedspligten
 • Forberedelse, gennemførelse og evaluering
 • At den studerende i god tid aftaler møde med praktiklærer inden praktikstart
 • At den studerende har overvejet praktikkens indhold under hensyntagen til klassens årsplan og Steinerskolens lærerplan
 • At den studerende er forberedt til møder og undervisning
 • At den studerende forbereder sig til vejledning og eksempelvis foreslår dagsordenpunkter
 • At den studerende ved gruppepraktik er indstillet på, at undervisningen fordeles ligeligt
 • At den studerende er indstillet på at give feedback og evaluere på medstuderendes arbejdeAt den studerende ud over undervisning deltager i lærerens andre arbejdsområder som:
 • Deltagelse i skolens hverdag
 • Møder (forældremøder, personalemøder, temamøder)
 • Skole/hjem-samarbejde
 • Tilsynsopgaver
 • Konfliktløsning
 • Opgave hvor den studerende anvender sine IT – kompetencer
 • Dette er kun en mulighed i overskolen, da It ikke anvendes i underskolen(1-7.kl)
 • Minimum 30 timer om ugen på skolen – det er et fuldtidsarbejde.Plan for praktik på niveau 2.Praktiklæreren vil med udgangspunkt i egen lærerpraksis støtte den studerende i udformning af differentierede undervisningsplaner og vise forskellige anvendelsesorienterede undervisningsformer i henhold til de metodiske og didaktiske praksisser i Waldorfpædagogikken. Praktiklæreren vil vise forskellige tilgange til bevægelse i undervisningen, hovedsageligt i rytmiskdel i hovedfagsundervisningen.Praktiklæreren vil med udgangspunkt i den studerendes lærerpraksis give feedback og fortælle, hvordan de selv organiserer og rammesætter deres undervisning i praksis i en klasse med elever med forskellige forudsætninger.Den/de studerende kan indsamle, observationer, data og dokumentation via sin/deres undervisningspraksis – skriftligt.KlasseledelsePraktiklæreren vil med udgangspunkt i egen lærerpraksis vise og vejlede i, hvordan man som lærer kommunikerer med elever i undervisningen – både verbalt og nonverbalt. Relationsarbejde Praktik over 6 uger, hvor de studerende er på skolen 5 hele dage om ugen. På disse dage deltager de i lektioner, hvor de observerer andre, de underviser selv og får vejledning med praktiklærer og/eller andre relevante. De deltager desuden i de opgaver, der er som f.eks. frikvartersvagter, spiser med elever, teammøder, arbejder på lærerarbejdsrum eller lærerværelse.Kristofferskolen har 3 teams. Hvert team har en times møde. fast skemalagt om ugen, hvor teamet drøfter fælles anliggender eller opgaver, som de står for at planlægge. Teamet kan også vælge at bruge tiden i de enkelte klasseteam alt efter, hvad der er behov for. Tiden råder teamet selv over, og den er skemalagt for at sikre at teamet kan mødes. Opgaverne varierer fra uge til uge. De studerende følger den årsplan, der er lagt fra skoleårets begyndelse. Denne plan rummer personalemøder, teammøder, fagteammøder m.m. I brevet de modtager inden deres praktik, vil denne planlagte mødevirksomhed være oplistet, så de har mulighed for og tid til at arrangere, at de kan deltage i denne mødevirksomhed, hvilket vi forventer de kan. Vi aftaler med de studerende et oplæg med skolens praktiklærer. Oplægget vil have en varighed af ca. to timer. Eksamen Vi prioriterer, at det er hovedpraktiklæreren, der er eksaminator ved den mundtlige eksamen. Hvis ikke dette er muligt, vil det være en af de andre praktiklærer fra teamet. Skolen og UCC aftaler sted for eksamen. Der gives ikke tid til vejledning.Plan for praktik på niveau 3.Praktiklæreren vil med udgangspunkt i egen lærerpraksis støtte den studerende i udformning af undervisningsplaner og her modellere/vise skriftlige års-,hovedfags-, og fagtimeplaner med målsætning og evalueringsovervejelser.De studerende har mulighed for at indsamle data og dokumentationsmetoder til brug i deres videre arbejde, dog ikke videooptagelser.Klasseledelse Praktiklæreren vil med udgangspunkt i egen lærerpraksis vise og vejlede i, hvordan man som lærer kommunikerer med elever i undervisningen – både verbalt og nonverbalt. Praktiklæreren giver den studerende mulighed for at etablere en kontakt til forældrene – primært i relation til den undervisning, den studerende har planlagt og vil gennemføre. Praktik over 6 uger, hvor de studerende er på skolen 5 hele dage om ugen. På disse dage deltager de i lektioner, hvor de observerer andre, de underviser selv og får vejledning med praktiklærer og relevante fra skolens ressourceteam. De deltager desuden i de teamopgaver, der er som f.eks. frikvartersvagter, spiser med elever, teammøder, arbejder på lærerarbejdsrum eller lærerværelse, besøger skolens pædagogiske center m.m. Kristofferskolen har 3 team som er 0. – 3. klasse. og 4. –6.klasse og 7.- 9. klasse. Hvert team har 1 timer fast skemalagt om ugen, hvor teamet drøfter fælles anliggender eller opgaver de står for at planlægge f.eks. den årlige motionsdag. Teamet kan også vælge at bruge tiden i de enkelte klasseteam alt efter, hvad der er behov for. Tiden råder teamet selv over, den er skemalagt for at sikre, at teamet kan mødes. Opgaverne varierer fra uge til uge. De studerende følger den årsplan, der er lagt fra skoleårets begyndelse. Denne plan rummer personalemøder, teammøder, fagteammøder m.m. I brevet de modtager inden deres praktik, vil denne planlagte mødevirksomhed være oplistet, så de har mulighed for og tid til at arrangere, at de kan deltage i denne mødevirksomhed, hvilket vi forventer de kan. Vi aftaler med de studerende et oplæg med skolens praktiklærer. Oplægget vil have varighed af 2 timer.Eksamen Vi prioriterer, at det er hovedpraktiklæreren, der er eksaminator ved den mundtlige eksamen. Hvis ikke dette er muligt, vil det være en af de andre praktiklærere fra teamet. Skolen og UCC aftaler sted for eksamen. Der gives ikke tid til vejledning.Godkendt af ABSALON september 2018 v/ Dorthe Buskbjerg
 • Mundtlig eksamen, 2 eksaminatorer (praktiklærer og UCC – praktikunderviser), karaktergivning efter 7skalaen.
 •  
 • Er der planlagt s/h-samtaler, forældresamtaler, sociale arrangementer eller lignende, forventer vi også de deltager i dette, også selv om de tidligere har prøvet sådanne arbejdsopgaver. Det er vigtigt for os, at de får så realistisk en oplevelse af lærerprofessionen så muligt, mens de er i praktik.
 • Tilrettelæggelse
 • I den udstrækning det overhovedet er muligt placeres de studerende i et team. Skal de studerende i praktik i timemæssige små fag, er det muligt, at man følger flere forskellige lærere. Det tilstræbes dog altid, at de studerende har så få klasser og praktiklærere som muligt.
 • Rammer
 • Som studerende på Kristofferskolen vil man kommunikere med forældrene via forældreintra, om bl.a. de forløb, der er planlagt. Er der planlagt s/h-samtaler eller forældremøder, mens man er i praktik, deltager man i disse. Efterfølgende kan man drøfte med praktiklæreren, spørgsmål til observationer, man har gjort sig under afviklingen af disse møder.
 • Relationsarbejde
 • Praktiklæreren vil med udgangspunkt i egen lærerpraksis demonstrerer, hvordan de selv organiserer og rammesætter deres undervisning i praksis i en klasse med elever med forskellige forudsætninger. Praktiklæreren vil i forbindelse med forberedelse og vejledning støtte den studerende i at rammesætte sin egen undervisning i klassen for på den måde at udvikle sin egen praksis – både for at sikre arbejdsro og læringsudbytte af undervisningen.
 • Praktiklæreren vil via systematisk observation af de studerendes undervisning udpege centrale iagttagelser og vejlede under hensyn til praktikniveau. Praktiklæreren vil vise egne evalueringsmetoder og værktøjer.
 • Didaktik
 • Mundtlig eksamen, 2 eksaminatorer (praktiklærer og UCC – praktikunderviser), karaktergivning efter 7skalaen.
 • Er der planlagt s/h-samtaler, forældresamtaler, sociale arrangementer eller lignende, forventer vi også, de deltager i dette, også selv om de tidligere har prøvet sådanne arbejdsopgaver. Det er vigtigt for os, at de får så realistisk en oplevelse af lærerprofessionen som muligt, mens de er i praktik.
 • Tilrettelæggelse
 • I den udstrækning det overhovedet er muligt placeres de studerende i et team. Skal de studerende i praktik i timemæssige små fag, er det muligt, at man følger flere forskellige lærere. Det tilstræbes dog altid, at de studerende har så få klasser og praktiklærere som muligt.
 • Rammer
 • Praktiklæreren giver den studerende mulighed for at etablere en kontakt til forældrene – primært i relation til den undervisning, den studerende har planlagt og vil gennemføre. Kommunikationen kan være både mundtlig og via skole Intra. Som studerende på kristofferskolen, vil vedkommende kommunikere med forældrene via ForældreIntra, om bl.a. de forløb, der er planlagt. Er der s/h-samtaler eller forældremøder, mens man er i praktik, deltager man i disse. Efterfølgende kan den studerende drøfte med praktiklæreren, spørgsmål til observationer, vedkommende har gjort, under afviklingen af disse møder.
 • Praktiklæreren vil i forbindelse med forberedelse og vejledning støtte den studerende i at rammesætte vedkommendes egen undervisning i klassen for på den måde at udvikle sin egen praksis – både for at sikre arbejdsro og læringsudbytte af undervisningen.
 • Det er ikke muligt at bruge videooptagelser af undervisningen.
 • Praktiklæreren vil via systematisk observation af de studerendes undervisning udpege centrale iagttagelser og vejlede under hensyn til praktikniveau. Praktiklæreren vil/kan bruge eksempler fra egen praksis.
 • Didaktik