Kristofferskolens kompetencecenter

Kristofferskolens kompetencecenter

Plads til forskellighed

Plads til forskellighed udtrykker Kompetencecentrets tilgang til elever med læringsmæssige udfordringer. Disse kan være af diagnostisk karakter, men også alment kognitive eller f.eks. ordblindhed. Kristofferskolen har valgt ,på lige fod med folkeskolen, at påtage sig et socialt ansvar svarende til at 10 – 15 % af alle skolens elever gør brug af skolens tilbud gennem Kompetencecentret.

Disse tilbud baserer sig mestendels på støttende tiltag, der, ligesom den øvrige skole, fokuserer på faglighed, fællesskab og dannelse af sociale relationer. Derfor er det overordnede formål med tilbuddene i Kristofferskolens Kompetencecenter i al sin enkelhed også udformet ud fra det samme som skolens, nemlig at bidrage til at forme hele selvstændige mennesker med sund dømmekraft og konstruktiv handlekraft.

Indsatsen

Indsatsen i Kompetencecentret koordineres derfor i forhold til at give både lærere og undervisere redskaber til at opbygge læringsfælleskaber der giver plads for elever med indlæringsudfordringer både fagligt, men især også socialt. Underviserne skal i den forbindelse ses som ressourcepersoner der, udover at de kan benyttes som ekstra lærerkraft i de tilfælde hvor skolen finder det nødvendigt at elever tages ud af deres timer, også er rådgivende og besluttende i forhold til disse elever. Undervisningen i Kompetencecentret tilrettelægges ud fra den pædagogik der kendetegner  skolen som helhed.  Der arbejdes ud fra Rudolf Steiners pædagogiske impuls, hvilket betyder at lærerne i Kompetencecentret , udover arbejdet med det individspecifikke, i særlig grad arbejder ud fra det aldersspecifikke, og dermed temaerne for de forskellige klassetrin.

Skemaet på skolen er for alle klasser bygget op på et skelet af fag der knytter sig til det tankemæssige, det følelsesmæssige og det viljesbetonede. Derfor vægtes de musiske, de kunstneriske og de håndværksmæssige fag lige så højt som de tankemæssigt faglige fag som dansk, matematik, historie etc. Hver dag begynder med to timers hovedfag som tager afsæt i disse grundfag. Derefter veksler fagtimerne mellem håndværk, musik og kunstneriske fag.

Støtten der gives i klasserne i hovedfag koordineres forskelligt efter klassetrin og behov. I de små klasser er der som oftest behov for social støtte, men fra 3 kl. ændrer støtten sig, således at der bliver tale om mere og mere faglig støtte.

Som udgangspunkt gives støtten i klassen i hovedfagene, mens den i fagtimerne i særlige tilfælde, gives ved intensiv gruppeundervisning specifikt som faglig træning af  læse /stave/regne-færdigheder eller som støtte til lektielæsning.

Håndværk, havebrug, maling, tegning, plasticiering og heileurytmi.  Fag der kendetegner skolen, og som kræver samme  indsats som basisfagene, støttes gennem periodisk individuelt tilrettelagte skemaer.

Forebyggende samarbejde med PPR og øvrige eksterne

I samarbejde med PPR, skolen rådgivende psykolog, tale-høre pædagog – ergoterapeut, læsevejleder og ordblindekonsulent, og i samarbejde med skolens sundhedsplejerske arbejder kompetencecenteret med forslag til konkrete redskaber til  støtte for de elever der møder udfordringer i skolen.

Dette ved at:

  • Give den enkelte elev redskaber, der kan skabe et stærkere og mere inkluderende fællesskab for eleven i den samlede klasse. Dette ved at støtte den enkelte elev i en dynamisk sammenhæng med udvalgte elever i klassen og/ eller i frikvarteret.
  • rådgive lærere og andre ressourcepersoner i klassen til, hvorledes de kan forholde sig nuanceret, systematisk og mere målorienteret til egen praksis, når disse arbejder inkluderende i forhold til børn med særlige behov.
  • hjælpe med udformning af handleplaner for den enkelte elev for derigennem  at kunne følge den fremadskridende udvikling både fagligt og socialt.
  • inspirerere til, og igangsættelse af særlige pædagogiske og didaktiske redskaber der erfaringsmæssig viser vej til en større inklusion af denne type elever
  • rådgive forældre til et frugtbart samarbejde med alle involverede omkring elevens udfordringer og skolegang.